FAUNA BEHEER IS EEN VAK

Faunabeheer is een vak. Om te voorkomen dat dieren nadelige gevolgen ervaren van ruimtelijke ingrepen, kan het noodzakelijk zijn mitigerende of compenserende maatregelen te treffen. Fauna Service kan de realisatie hiervan voor u verzorgen. 

Als het noodzakelijk is gebleken om dieren te doden, dient dit zorgvuldig, efficiënt en respectvol te gebeuren. In Nederland is voor iedere handeling waarbij het geweer gehanteerd wordt een jachtakte met de daarbij horende opleiding noodzakelijk. Daarmee is een belangrijk deel van de noodzakelijke kennis geborgd. Toch kunnen reguliere jagers niet overal worden ingezet. Dit kan gelden voor terreinen binnen (of grenzend aan) de bebouwde kom of op dossiers waar de maatschappelijke gevoeligheid de inzet van vrijwillige jagers onwenselijk maakt.

Fauna Service garandeert een professionele uitvoering en beschikt over de benodigde ervaring, kennis en middelen.

SCHADEBESTRIJDING LANDBOUW D.M.V. AFSCHOT

Landbouwschade door wilde dieren loopt jaarlijks in de miljoenen euro’s. Vaak is die schade te voorkomen door het toepassen van preventieve middelen, maar soms is het nodig om ondersteunend afschot te plegen. Bij adequaat gebruik van de geldende ontheffingen kan er een tegemoetkoming in de schade worden aangevraagd bij BIJ12. In de praktijk betekent dit dat er ten minste twee keer per week een bejaag actie moet worden ondernomen. Fauna Service bemiddelt tussen agrariër en jager om te borgen dat aan deze eis wordt voldaan. Wanneer wenselijk ondersteunt Fauna Service de jagers met daadwerkelijk afschot. 

EXOTENBESTRIJDING N2000

Sinds 2015 is de EU Verordening invasieve uitheemse soorten van kracht. Deze verordening brengt onder andere met zich mee dat overheden verplicht zijn de stand van bepaalde invasieve exoten tot een minimum te beperken. Op de meeste plaatsen kan deze taak worden uitgevoerd door plaatselijke jagers. Er zijn echter ook veel plaatsen waar reguliere jagers niet kunnen of mogen jagen. Vaak betreft het specifieke (N2000) gebieden, plaatsen binnen de bebouwde kom of de velden voldoen niet aan de eisen die gesteld worden aan een regulier jachtveld. Hiervoor dient maatwerk geleverd te worden. Dit kan door professionele faunabeheerders aan te wijzen, die met een opdracht van Gedeputeerde Staten deze taak kunnen uitvoeren. 

Door een professionele faunabeheerder van Fauna Service in te schakelen is vakkundige uitvoering geborgd. Door het gebruik van een geluiddemper (voorbehouden aan beroepsmatige faunabeheerders) wordt verstoring van overige dieren tot een minimum beperkt.


Professioneel faunabeheer grote hoefdieren

Naast de bestrijding van exoten en schadeveroorzakende dieren, ontstaat de laatste jaren steeds meer behoefte aan professionele uitvoering van faunabeheer. Dit kan gaan om het ondersteunen van reguliere jagers als afschot doelstellingen niet gehaald worden of afschot van dieren op gevoelige plaatsen en dossiers. Fauna Service beschikt over de kennis, middelen en vaardigheden om hier effectief en discreet uitvoering aan te geven.

Aanleggen mitigerende maatregelen

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen kunnen eisen gesteld worden om eventuele nadelige gevolgen voor beschermde dieren te compenseren of uit te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van nestkasten, takkenrillen en broei, - of marterhopen. Fauna Service kan u hierin adviseren en desgewenst de uitvoering voor u verzorgen.


NESTREDUCTIE STEDELIJK GEBIED

Steeds vaker kampen gemeenten met overlast van verwilderde gedomesticeerde ganzen of eenden. Naast vervuiling kunnen ze ook een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Vangen en doden wordt vaak als onwenselijk gezien, dus wordt er gezocht naar diervriendelijke oplossingen.  Een voorbeeld daarvan is het behandelen van de eieren. Door de nesten tijdig te lokaliseren en te voorkomen dat de eieren uitgebroed worden zal de populatie niet toenemen. Natuurlijke sterfte zorgt ervoor dat de populatie ter plaatse uiteindelijk zal verdwijnen. Dit is wel een proces dat een aantal jaren herhaald dient te worden om succesvol te zijn.

Fauna Service

Fauna Service is opgericht door John Houtveen.

Zijn visie is simpel: Natuur hoort bewonderd, beheerd en beschermd te worden.

Fauna Service kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Hou het simpel waar dat kan, maar zorg voor verdieping waar dat nodig is.

OVER JOHN
CONTACT