Quickscan Wet natuurbescherming (Wnb)

U wilt bouwen, slopen, dempen of kappen? Dan eist de Wet natuurbescherming dat er vooraf onderzocht is of er beschermde dier- of plantensoorten in het plangebied kunnen voorkomen en of er beschermde natuurgebieden in de directe omgeving worden beïnvloed. Ook moet worden beoordeeld of de geplande ingreep nadelige effecten heeft op beschermde natuurgebieden. Hiervoor is een zogenaamde Quickscan nodig, die Fauna Service voor u kan verzorgen.

De Quickscan bestaat uit een vooronderzoek en een veldonderzoek. Bij het vooronderzoek wordt op basis van gevalideerde data onderzocht welke beschermde soorten in en rond het plangebied voorkomen. Tijdens het veldbezoek wordt de geschiktheid van de planlocatie voor deze beschermde soorten gescand. Alle conclusies worden getoetst aan de Wet Natuurbescherming en in een overzichtelijk rapport vastgelegd. Als uit deze rapportage blijkt dat er geen negatieve effecten op deze soorten of beschermde natuurgebieden verwacht worden, heeft u hiermee aan de wettelijke eisen voldaan en kunt u verder met uw project. Als dit niet is uit te sluiten, is een vervolgonderzoek nodig.

VERVOLGONDERZOEK WET NATUURBESCHERMING

Als bij de Quickscan niet is uit te sluiten dat beschermde soorten negatieve effecten van uw project ondervinden, is vervolgonderzoek nodig. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate het project het leefgebied van beschermde soorten kan verstoren en welke compenserende of mitigerende maatregelen eventueel nodig zijn. Dit vervolgonderzoek resulteert in een uitgebreid rapport waarmee u een “Verklaring van geen bedenkingen” of een ontheffing kunt verkrijgen bij gemeente of provincie.

Ontheffing Wet natuurbescherming Wnb

Als een ontheffing Wnb noodzakelijk is, kan Fauna Service de aanvraag daarvoor verzorgen. Vooraf wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de aanvraag en de eventueel te nemen maatregelen om de ontheffing te verkrijgen.

Advisering Faunabeheereenheden

Als FBE heeft u iedere vijf jaar de plicht een faunabeheerplan op te stellen. Dit is een pittige opgave, want het faunabeheerplan moet wettelijk waterdicht zijn en toch mogelijk maken dat het faunabeheer efficiënt wordt uitgevoerd. Het is immers de onderbouwing van alle door de provincie te verlenen ontheffingen, opdrachten en vrijstellingen. Vooral als het gaat om het doden van dieren, worden veel van deze besluiten voor de rechtbank aangevochten. Dit heeft vaak tot gevolg dat de verleende ontheffingen in de praktijk afgezwakt worden of onwerkbaar zijn en daardoor het beoogde doel niet gerealiseerd wordt.   

Fauna Service weet door ervaring de wettelijke en praktische componenten goed bij elkaar te brengen. We kennen niet alleen de wettelijke kaders, maar staan regelmatig zelf met de laarzen in de klei. Hierdoor kunnen we u helpen bij het opstellen of redigeren van een sluitend faunabeheerplan (of delen daarvan) die de basis vormt voor goed uitvoerbare ontheffingen.

Advisering provincies en gemeenten

Wilt u op basis van het Faunabeheerplan ontheffingen, vrijstellingen of opdrachten verlenen? Dan spelen er veel (vaak tegenstrijdige) belangen die zorgvuldig moeten worden meegewogen. Fauna Service is goed bekend met dit speelveld en begrijpt de motivaties van de betrokken partijen. Daardoor kan Fauna Service u hierin adviseren en ondersteunen. Als vraagbaak, bij het opstellen van documenten of het redigeren daarvan. Uiteraard alles in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. De meerwaarde van Fauna Service is dat we door onze praktische kennis documenten opleveren die ook voor de uitvoerders goed werkbaar zijn, zodat het doel ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

Schadepreventie landbouw

Heeft u landbouwschade door in het wild levende dieren? Vaak is die schade te voorkomen door het toepassen van preventieve middelen en adequaat gebruik te maken van ontheffingen. Bij correct gebruik daarvan kan een tegemoetkoming in de schade worden aangevraagd bij BIJ12. Fauna Service adviseert niet alleen in het gebruik van preventieve middelen, maar ondersteunt agrariërs ook bij het aanvragen van een tegemoetkoming van de schade.

Fauna Service

Fauna Service is opgericht door John Houtveen.

Zijn visie is simpel: Natuur hoort bewonderd, beheerd en beschermd te worden.

Fauna Service kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Hou het simpel waar dat kan, maar zorg voor verdieping waar dat nodig is.

OVER JOHN
CONTACT